Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.SuperFlora.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen en afbeeldingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. SuperFlora B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. SuperFlora B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het (ongestoord) gebruik van de website en de hierop aangeboden informatie.

SuperFlora B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

SuperFlora B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, beelden, logo’s en merknamen). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SuperFlora B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor uitsluitend persoonlijk gebruik.

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.